Hulp en ondersteuning

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Zorg / Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

Wat is de Wmo eigenlijk?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is in 2007 ingevoerd. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente en zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan lichamelijke beperkingen, ouderdom, ziekte, verslaving of psychische klachten. Als het 'meedoen' op eigen kracht niet meer lukt - ook niet met behulp van familie, buren, vrienden of bekenden - dan gaat de gemeente met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.

Nieuwe taken

Vanaf 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) wordt vervangen door de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wet ziektekostenverzekering en de Wlz (Wet langdurige zorg). Mensen die vanwege een beperking, bijvoorbeeld lichamelijk, verstandelijk, psychisch, zintuiglijk of door ouderdom ondersteuning of begeleiding nodig hebben, vallen straks onder de Wmo. Het gaat hier niet om medische of zogenaamde lijfsgebonden zorg, zoals hulp bij wassen en aankleden.

Dorpenteams

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf terecht bij een van de Dorpenteams.

Eigen kracht

Eigen kracht en meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. De aanpak van Tichtby Elkoar is erop gericht mensen zoveel mogelijk actief mee te laten doen in de maatschappij. We helpen anderen als dat kan en vragen hulp aan iemand dichtbij. We zorgen voor elkaar. Dat geeft een goed gevoel. 

Mantelzorgcompliment

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers en is het mantelzorgcompliment vanuit het Rijk komen te vervallen. Elke gemeente heeft hiermee de mogelijkheid gekregen om op zijn eigen manier hieraan lokaal invulling te geven. Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen kiezen ervoor geen vast geld bedrag uit te keren maar de waardering via maatwerk te organiseren.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Iedere mantelzorger en iedere mantelzorgsituatie is uniek: daarom willen wij graag met u als mantelzorger in gesprek gaan tijdens lokale bijeenkomsten in de gemeente Tytsjerksteradiel. Waar hebt u behoefte aan? Op welke manier kan de beschikbare ondersteuning het beste ingezet worden in uw situatie? Wat zijn uw wensen op het gebied van mantelzorg? Om deze vraag te beantwoorden, gaat Steunpunt Mantelzorg samen met de KEaRN regioteams en de Dorpenteams de dorpen in. Zodat u de waardering krijgt die u verdient. 

Via de verschillende dorpskranten, Actief en www.mantelzorg-kearn.nl laten we u weten wanneer we waar te vinden zijn. Deelname is vrijblijvend.

Gemeente Achtkarspelen

Het mantelzorgbeleid in de gemeente Achtkarspelen is erop gericht te werken vanuit het perspectief van de mantelzorger. We willen de mantelzorger ondersteunen zodat deze gezond en draagkrachtig blijft, op een manier die past bij de situatie, het moment, de (financiële en emotionele) draagkracht en de behoefte van de mantelzorger. De gemeente zet in op het bespreekbaar maken van het onderwerp mantelzorg en het verlagen van de drempels die er zijn om hulp te vragen of aan te bieden.

De dorpenteams, jeugdteams en thuiszorg zien we als belangrijke ingang voor mantelzorgers en hun omgeving. Zowel burgers als professionals willen we meer bewust maken van hun signaleringsrol.

Beide sporen pakken we aan via dialogen over mantelzorg in verschillende dorpen. Via de dialogen willen we mensen meer bewust maken van mantelzorg, en mantelzorg beter herkenbaar maken. De dialoog is ook het startpunt van een ontwikkeling richting steunstructuur; en een intensiever contact tussen teams en bestaande vrijwilligersorganisaties. Op www.mantelzorg-kearn.nl vindt u de geplande dialogen.

Steunpunt Mantelzorg

''Mijn wereldje is zo klein, ik wil  graag wat meer sociale contacten” 
“Ik zorg 24 uur per dag voor mijn man, maar wil toch ook eens iets voor mezelf doen”
“Ik wil mijn persoonlijke situatie met een ander bespreken”
“Ik moet steeds meer bij mijn partner blijven, straks kan ik niet meer naar mijn toneelclub”

Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die u kunt bespreken met een medewerker van Steunpunt Mantelzorg. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u onder andere terecht voor individuele ondersteuning, informatie en advies. Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg en contactinformatie vindt u via de website van Kearn Welzijn.